طراحی و صفحه آرای مجله

 

طراحی و صفحه آرای مجلات داخلی و خارجی  یکی دیگر از خدمات ارائه شده توسط گروه مشاوره و ایده پردازی برگ می باشد. 

صفحه آرایی مجله


مجله، به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور منظم . با فاصله انتشار مرتب و تحت شماره ردیف و دوره و تاریخ معین در زمینه های گوناگون (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها) بیش از دوبار در سال منتشر شود و در تهیه مطالب آن بیشتر از یک نفر مشارکت داشته باشد و نیز دارای بیشتر از یک مقاله باشد.
تعیین قطع مجله و حدود احتمالی تعداد صفحات آن از تصمیماتی است که در شروع راه اندازی مجله باید اتخاذ شود.
تعداد صفحات مجله را سردبیر تعیین می کند ولی با شناختی که از فرم های چاپی داریم می دانیم ک باید مضرب صحیحی از ۸ یا ۱۶ باشد و منظور، صفحات متن مجله است زیرا جلد با جنس متفاوتی که دارد، جداگانه چاپ می شود.
در آغاز کار یک مجله، گذشته از برنامه ریزی لازم برای تهیه مطالب و تعیین سر دبیر و اعضای شورای نویسندگان و پیش بینی های لازم برای امور اجرایی مجله، از نظر جنبه های گرافیکی نیز پیش بینی هایی ضروری ست. نخستین کار گرافیکی مجله، طراحی نام مجله است که به آن سرلوحه یا لوگوتایپ می گویند و در واقع نشانه یا آرم مجله می باشد.

 

طرح اونيفرم و جلد


جلد مجله علاوه بر آن که محافظ صفحات مجله است، در ترغیب خواننده برای خرید و خواندن مجله سهم مهمی دارد و ماهیت کلی مجله را نشان می دهد. پس از مشخص شدن طرح سرلوحه و قطع مجله، روحیه کلی جلد که اصطلاحاً به آن اونیفورم می گویند، باید طراحی شود.
اونیفورم یعنی روحیه ثابت طرح جلد که در شماره های مختلف باید ثابت بماند ولی ممکنن است طرح روی جلد یا رنگ های آن در هر شماره تغییر کند.